• Home|
  • Harvard, bốn rưỡi sáng

    06/12/2016

    Đây là một bài văn đáng để cả tỉ người trên thế giới đọc đi đọc lại và cảm nhận một cách sâu sắc! Tôi đã đọc ít nhất 100 lần. Tôi tin rằng bạn càng đọc càng thu nhặt được nhiều điều lớn lao!

  • Bá đạo trên từng hạt gạo với các thánh “phát minh”

    06/12/2016

    "Bỏ đi" dường như sẽ không bao giờ nằm trong từ điển của các nhà phát minh vĩ đại nhất giải ngân hà này.